0058
ΑΝΑΓΚΕΣ
0093
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
0807
ΔΡΑΣΕΙΣ
0448
NEWS
about goodchannel.gr

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ «www.goodchannel.gr»

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, συμβάλλει συστηματικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού και συμμετέχει σε κοινωνικές προσπάθειες εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ευρεία εξάπλωση του διαδικτύου οι αξίες που διέπουν τη δράση της Εταιρείας και αποβλέπουν στο κοινό καλό μπορούν να προβάλλονται πιο δυναμικά και πιο αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο. Ο άνθρωπος αρχικά, οι ομάδες στις οποίες οργανώνεται (σωματεία, σύλλογοι, εταιρείες κλπ) και η κοινωνία στο σύνολό της είναι ο άξονας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και των κοινωνικών δραστηριοτήτων της. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιδιώκει να καταστήσει ακόμα πιο έντονη την παρουσία της εκεί όπου ο άνθρωπος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία, ειδικότερα, χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δημιούργησε και διαχειρίζεται το «www.goodchannel.gr», έναν διαδικτυακό κόμβο κοινωνικής προσφοράς που φιλοδοξεί να προωθήσει και να διευκολύνει την επικοινωνία και τη διασύνδεση μεταξύ ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών με άλλους πολίτες ή ομάδες πολιτών που έχουν ανάγκη κοινωνικής συνδρομής και προστασίας. Μέσω του «www.goodchannel.gr» η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιθυμεί να συμπληρώσει και να μετουσιώσει το όραμά της για το κοινό καλό μεγιστοποιώντας τη συμβολή της στην παραγωγή ωφέλιμου έργου και καθιστώντας το «www.goodchannel.gr» ως έναν, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, τόπο συνάντησης της κοινωνικής προσφοράς με την κοινωνική ζήτηση.

Με πυρήνα του τη συμπληρωματικότητα και όχι την ανταγωνιστικότητα, το «www.goodchannel.gr» δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα για την παραγωγή κοινωνικού έργου σε τοπική κλίμακα προκειμένου να σφυρηλατηθούν οι δεσμοί τοπικής αλληλεγγύης και να διαμορφωθεί ένα είδος αποκέντρωσης με κοινωνικό περιεχόμενο. Απώτερος στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η καλλιέργεια της συμμετοχικής δημοκρατίας, η περαιτέρω εξέλιξη της Κοινωνίας των Πολιτών, η ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων, η προώθηση του εθελοντισμού και η διαμόρφωση συνεργειών που αφενός μεν θα προσφέρουν υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου θα διευκολύνουν την κοινωνική αποστολή των ήδη ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται και στους σκοπούς μας, ο πυρήνας της δράσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η συμπληρωματικότητα και όχι η ανταγωνιστικότητα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., δηλαδή, δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει το ρόλο και το έργο των νομικών προσώπων - μελών του «www.goodchannel.gr», ούτε βέβαια να θίξει την ανεξαρτησία τους ή να δράσει ανταγωνιστικά προς αυτά. Αντίθετα, θέλει να λειτουργήσει επικουρικά διαδραματίζοντας το ρόλο του αρωγού στις προσπάθειες αυτών των φορέων, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία, δρώντας ως καταλύτης στη δημιουργία συνεργιών στο πλαίσιο της δράσης τους, βοηθώντας με κάθε τρόπο την πραγματοποίηση των κοινωνικών τους στόχων και δημιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αυτών των φορέων και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

 

3. ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ «www.goodchannel.gr»

Το «www.goodchannel.gr» είναι ένας διαδικτυακός κόμβος ανοικτός σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους όρους χρήσης, τον κώδικα αρχών και δεοντολογίας του και φυσικά τους σκοπούς του. Μέλη του είναι «παραγωγοί» και «καταναλωτές» ωφέλιμων κοινωνικών «προϊόντων». Πιο συγκεκριμένα, μέλη του «www.goodchannel.gr», μπορούν να είναι:

Α. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύλλογοι ή σωματεία με κοινωνική προσφορά και στόχους, κρατικοί φορείς που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες, που λειτουργούν με στόχο την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών σε διάφορους τομείς, όπως (ενδεικτικά αναφέρονται) το περιβάλλον, η υγεία, ο πολιτισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εθελοντισμός, η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η κοινωνική επανένταξη περιθωριοποιημένων πολιτών, η ένταξη των μεταναστών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως τα Άτομα με Αναπηρία κλπ. Μέλη του «www.goodchannel.gr» μπορεί να είναι επίσης αστικές εταιρείες με κοινωνικό προσανατολισμό, που λειτουργούν δηλαδή με βασικό κριτήριο την κοινωνική προσφορά και όχι το κέρδος ή ακόμα και εμπορικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει συστήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Β. Φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, οργανωμένα ή μη, που έχουν ανάγκη κοινωνικών υπηρεσιών για τον εαυτό τους ή το στενό περιβάλλον τους ή την τοπική κοινωνία στην οποία ζουν. Τέτοια μπορεί να είναι άτομα ή οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, πολίτες που προσπαθούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να καταστούν κοινωνικά και οικονομικά ενεργοί, περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, πολίτες που επιθυμούν να αναδείξουν και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή άλλων προβλημάτων στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται, άνθρωποι που επιθυμούν να προτείνουν ή να οργανώσουν πρωτοβουλίες κοινωφελούς έργου.

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η εγγραφή νομικών προσώπων στο «www.goodchannel.gr» γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που έχει ενεργοποιηθεί σ' αυτό:

Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συνεχή παρουσία στο «www.goodchannel.gr» μπορούν να παραχωρήσουν δωρεάν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να προβάλουν το έργο τους, τις δραστηριότητές τους και τους σκοπούς τους. Μπορούν επίσης να αναρτήσουν αυτοβούλως το οπτικοακουστικό υλικό τους, χωρίς προηγούμενη παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων ένας διαδικτυακός κόμβος στον οποίο θα μπορούν να συναντώνται με την ελληνική κοινωνία ή τις επιμέρους κοινότητες, στις οποίες απευθύνονται, και να διασυνδέονται άμεσα με τους έχοντες ανάγκη ή τους αιτούντες κοινωνικής προσφοράς.

Τα στοιχεία που παραχωρούν τα νομικά πρόσωπα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δύνανται να χρησιμοποιηθούν από αυτήν για την παραγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό, τη λειτουργία και τη δράση των νομικών προσώπων που παράγουν κοινωνικό έργο.

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δύνανται να έχουν στη διάθεσή τους βάσεις δεδομένων των μελών τους. Οι βάσεις αυτές μπορούν να παραχωρηθούν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε κατόπιν ειδικών συμφωνιών που θα γίνουν μαζί της είτε σε εκτέλεση ήδη υφιστάμενων σχετικών συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των δεδομένων της κάθε βάσης θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην υφιστάμενη ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία.

Β. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να απολάβουν κοινωνικό έργο ή να προσφέρουν ή να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες προσφοράς κοινωνικού έργου συμμετέχουν στο «www.goodchannel.gr» με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσουν θα χρησιμοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με τη διαφύλαξη και διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η χρήση των δεδομένων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση των φορέων και να εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες που προβάλλονται μέσω του site.

Επίσης, τα δεδομένα αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή για επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, εφόσον ο κάτοχός τους έχει, προηγουμένως, συναινέσει για τη χρήση αυτή.

 

5. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Α. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι το «www.goodchannel.gr» θα μπορέσει να ικανοποιήσει την αιτούμενη από τα μέλη του παροχή υπηρεσιών. O στόχος του είναι να ενεργοποιήσει φορείς που έχουν δυνατότητα να το κάνουν και -ενδεχομένως- να τους υποβοηθήσει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, αλλά όχι να ανταποκριθεί η ίδια στην ανωτέρω αίτηση.

Β. Για το υλικό που τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρέχουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ή το υλικό που ενδεχομένως αυτά δημοσιεύουν απευθείας στο «www.goodchannel.gr» η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη. Τα νομικά πρόσωπα που το παραχωρούν ή το δημοσιεύουν απευθείας δηλώνουν ότι δεν είναι έκνομο, επιβλαβές, απειλητικό, άσεμνο, προσβλητικό της τιμής και της υπόληψης τρίτων, δεν έχει ρατσιστικό περιεχόμενο προσβλητικό προς εθνικές, θρησκευτικές ή πολιτικές ομάδες ή φορείς, δεν είναι πορνογραφικό, ιδιαίτερα δε ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων. Επίσης, το υλικό αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο υποκλοπής και δεν έχει αποκτηθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων.

Την ευθύνη για το υλικό αυτό (π.χ. πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα κλπ) τη φέρει το υποκείμενο που το παραχώρησε ή το ανάρτησε στο site.

Γ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγξει το υλικό που της παραχωρήθηκε ή που αναρτήθηκε στο site και να το αποβάλει, αν κρίνει ότι είναι παράνομο καθ' οιαδήποτε έννοια.

Δ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποβάλλει το υλικό αυτό, αν κρίνει ότι είναι αντίθετο με τις αρχές και τη δεοντολογία του «www.goodchannel.gr», αλλοιώνει το σκοπό της δημιουργίας και της λειτουργίας του, θέτει σε κίνδυνο την εταιρική της εικόνα, αλλά και την εικόνα των νομικών προσώπων ή την προσωπικότητα των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως μέλη σε αυτό.

 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι χρήστες και τα μέλη του «www.goodchannel.gr» δηλώνουν ότι:

Α. Συμφωνούν με τους όρους του παρόντος, τις αξίες, τη δεοντολογία και τους άμεσους και απώτερους σκοπούς του, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να γίνουν μέλη για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς.

Β. Αποδέχονται το δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να διαγράψει κάποιο ή κάποια από τα μέλη του «www.goodchannel.gr», στην περίπτωση που κριθεί ότι η δράση του μέσω ή εκτός του «www.goodchannel.gr» είναι, καθ' οιονδήποτε τρόπο, παράνομη ή αντίκειται στους σκοπούς και τη δεοντολογία του ή προσβάλλει την εταιρική εικόνα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των υπολοίπων μελών του «www.goodchannel.gr».

Γ. Τα μέλη του «www.goodchannel.gr» δηλώνουν ότι δεν δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας που αφορούν στην προβολή και τη διαφήμιση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που διεξάγει παιχνίδια στοιχήματος για ιπποδρομιακά ή ατομικά παιχνίδια ή αθλήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης και σε γεγονότα που η φύση τους προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2433/1996, προϊόντα ή υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκοντα στον εν γένει τομέα των τυχερών παιχνιδιών και λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαιρούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των νομικών προσώπων που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια της αρμόδιας Κρατικής αρχής και για τα οποία προαπαιτείται η έγγραφη έγκριση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες «όρους χρήσης».

 

8. ΛΗΞΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα μέλη του «www.goodchannel.gr» μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη λήξη της σχέσης μέλους με το site, υποβάλλοντας γραπτή ή ηλεκτρονική σχετική αίτηση προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα δηλωθέντα στοιχεία τους ή να τα αποσύρουν από το site.

 

9. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει κάποιο μέλος του «www.goodchannel.gr», αν αυτό παραβιάσει τις αρχές δεοντολογίας ή παραβεί τους «όρους χρήσης» του «www.goodchannel.gr» ή μέσω αυτού παραβιάσει την τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία με οποιονδήποτε τρόπο.

 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Α. Οι σχέσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των μελών του «www.goodchannel.gr» διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οι ενδεχόμενες διαμάχες, διεκδικήσεις, αντιδικίες προκύψουν από τη συμμετοχή στο site θα γίνει απόπειρα να επιλυθούν εξωδίκως και με φιλικό διακανονισμό. Στην περίπτωση, ωστόσο, που αυτό δεν καταστεί δυνατό, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.

Β. Η μη διεκδίκηση δικαιωμάτων ή αξιώσεων έναντι των μελών της, σε περίπτωση παραβιάσεων των όρων χρήσης και του κώδικα δεοντολογίας του «www.goodchannel.gr» εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., σε καμία περίπτωση δε συνιστά αποποίηση του δικαιώματος άσκησης των δικαιωμάτων της.

Καλός αριθμός
Aitisi xorigias